×
KVKK

KVKK Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hakkında bilgilendirme ve kanun kapsamında şirket uygulamasının ne şekilde olacağına dair hazırlanan iş bu metin İNCİROĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. ve İNCİROĞLU SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ KVK komitesince uygulanmaktadır. 6698 Sayılı KVK kapsamında uygulama bakımından ilgili birimler aşağıdadır.

Şirket Adresi :Ankara Yolu Osman Kavuncu Bulvarı İnciroğlu BMW İkiz Plaza No:593-595 Melikgazi/Kayseri
Telefonu :0 352 333 44 40 / 443
Fax :0 352 333 44 50
© İNCİROĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 2018


KVK HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE ŞİRKET UYGULAMASI HAKKINDA;

İNCİROĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. ve İNCİROĞLU SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ olarak sektörün köklü şirketlerinin en başında yer alan şirketlerimiz için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı doğrultusunda ve bu konuda düzenlenen 6698 sayılı KVK Hakkında Kanun uyarınca, kişisel verilerin korunması hususu, başta şirketimizin mevcut ve potansiyel müşterilerimiz olmak üzere çalışanlarımız dışındaki tüm gerçek 3. şahısların, kişisel verilerinin işlenmesi, doğru ve güncel olarak muhafazası, korunması, ilgili mevzuat uyarınca silinmesi yahut anonimleştirilmesi, bu konuda alınan önlemler, kişisel verilerin yasal olarak kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve kişisel veri sahibince kişisel verilerin talebi hususlarının hangi yöntemlerle yapılacağı ve tüm bu hususlardaki şirketimiz uygulaması hakkında kişisel veri sorumlusu olarak aşağıda ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılmıştır.


ŞİRKETİMİZ UYGULAMASI;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 20/1” Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”

Madde 20/2“Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.”

Madde 20/3“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

6698 sayılı KVK madde 4/1 :“Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.”

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı yasada belirtilen genel ilkeler doğrultusunda gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmiştir. Kişisel verilerin korunması şirketimizin önemli öncelikleri arasındadır.

Şirketimizin yukarıda açıklanan genel ilkeler doğrultusundaki veri işleme uygulamasına dairaşağıda belirtilen temel prensipleri hakkındaayrıntılı olarak bilgi verilmektedir;
Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
  • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
  • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
  • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
  • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
  • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
  • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
  • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
  • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI AMAÇLARI VE İŞLENMESİ;

Yukarıda açıklanan genel ilkeler doğrultusunda, İNCİROĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. ve İNCİROĞLU SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ ana sözleşmesinde yer alan tüm hususlarda faaliyet gösteren şirketimiz, ilgili tüm kurumların düzenlemeleri ve ilgili tüm mevzuatlar uyarınca, şirketimizce akdedilen bayilik sözleşmeleri ve sair diğer tüm sözleşmeler, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz olarak sizinle yahut potansiyel müşterilerimiz ile satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, araç kiralama müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi, satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi, garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi, hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi, müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi, araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:
Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kendilerine hediye, jest gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
Potansiyel kiralama müşterilerine, araç alım müşterilerine ve/veya diğer ürünlerimizin/hizmetlerimizin müşterilerine uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası gibi amaçlar ile kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla direkt ve dolaylı iştiraklerimiz başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, broker şirketleriyle, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.
Bu kişisel verileriniz şirketimiz faaliyet konuları ile ilgili olarak, öncelikle hizmet sunabilmek, mevcut hizmet kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri ile raporlama, bilgi güvenliğini sağlama, yasal yükümlülüklerini yerine getirme, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla kullanılacaktır. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

Ancak 6698 sayılı yasanın 5/2. maddesinde yer alan;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
gibi mevzuatın öngördüğü durumlarda ise açık rıza aranmaksızın kişisel verilerinizin işlenmesi mümkündür.


ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ;

6698 sayılı KVK Kanunu Madde 6/1’ e göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler kapsamında olup,Madde 6/2’ ye göre şirketimizce sayılan bu özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

Madde 6/3kapsamında ise, sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler ancak kanunun öngördüğü hallerde, gerekli ve yeterli önlemler alınarak açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ;

Şirketimizce 6698 sayılı Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak iş bu metinde belirtilen amaçlarla işlenen verileriniz,6698 sayılı Kanunu madde 7/1'de belirtildiği üzere, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi ile şirketimiz veri sorumlusunca silinir, yok edilir yahut anonim hale getirilir. Ayrıca şirketimiz Madde 7/1'in uygulanmasına dair çıkarılacak olan yönetmelikler uyarınca da gerekli çalışmaları yapacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı Kanun madde 8/1gereği, Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan aktarılamayacaktır. Ancak KVK 8.madde kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alınarak hukuka ve kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak grup şirketlere yahut üçüncü şirket yada 3. gerçek şahıslara aktarılabilmektedir.

Yine KVK 8/2-a-b maddesinde bahsi geçen hususlarda yeterli önlemleri almak kaydıyla kişisel veri sahibinin rızası alınmaksızın da veri aktarımı yapılmaktadır.

6698 sayılı yasanın 9/1. maddesi uyarınca kişisel veriler ilgilinin rızası olmadan yurt dışına aktarılmayacaktır. Ancak yine madde 9/3uyarınca; Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler KVK Kurulunca belirlenerek ilan edildikten sonra, madde 5/2 ve 6/3 fıkralarından birinin varlığı ile birlikte kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkenin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması yahut yeterli korumanın bulunmaması halinde Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izni bulunması kaydıyla ilgilinin açık rızası aranmayacaktır.

Şirketimiz kişisel verilerin aktarılması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması hususunda8. ve 9. maddelere uygun hareket edeceğini taahhüt etmektedir.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz6698 sayılı yasanın 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesinde kişisel veri sahiplerini bilgilendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 20 ve 6698 sayılı yasanın 10. ve 11. maddeleri gereğince kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, düzeltme, talep etme hakkına sahip kişisel veri sahipleri şirketimizce talebi halinde gerekli bilgilendirme yapılmakta ve bu hususta özellikle şirketin resmi internet sitesinden gerekli aydınlatmalar da yapılmaktadır.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI YASANIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI,

Kişisel veri sahipleri;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri, bizzat başvuru, noter vasıtası ile yazılı başvuru ve www.inciroğlu.com.tr sitemizden kişisel veri sorumlusuna yapacakları başvuru ile kendi kişisel verilerini talep edebileceklerdir.

Kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi 6698 sayılı yasanın 13. maddesine uygun bir şekilde, talebin niteliğine göre en kısa sürede veya en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak yapılır. Talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kurul tarafından belirlenecek olan tarife ücreti talep edilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK KORUNMASI;

Şirketimiz kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta ve bu hususta gerekli özeni göstermektedir.

Bu hususta6698 sayılı yasanın 12. maddesinde sayılan hususlarda gerekli tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır. Bu hususta;

* Şirket çalışanlarından, faaliyet amacı doğrultusunda elde ettikleri kişisel verilerin KVK hakkında kanun uyarınca 3. kişilere açıklamayacağı ve amacına aykırı kullanılmayacağı ve bu yükümlülüğünün görevinden ayrılmasından sonrada devam ettiği hususunda bilgilendirilmekte ve bu konuda gereken taahhütnameler alınmaktadır.
* Kişisel verilerin, hukuka aykırı işlenmesini, hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazası hususunda gerekli idari, hukuki ve teknik tedbirleri almaktadır.
* Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, kaybolması veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar dâhilinde gerekli tedbirleri en üst seviyede almaktadır.
* Şirketimiz KVK Madde 12 gereği kendi, bünyesinde denetimini yapmaktadır.
* Şirketimizin gerekli tüm önlemleri almasına karşın , şirketimizce işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkalarınca elde edilmesi halinde bu durumu şirketimiz kişisel veri sahibine ve kurula bildirir.
* Kişisel verilerini şirketimizle paylaşan 3. kişiler, bu verilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin ve 6698 sayılı Kanun kapsamında yasal olarak kişisel verinin paylaşılmasından doğabilecek sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, düzeltilmesi ve/veya güncellenmesi için OSMAN KAVUNCU BLV. / ANBAR MAH. 540 38070 MELİKGAZİ / KAYSERİ adresine bildirim yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
İnciroğlu; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler
İnciroğlu, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
Teknik Tedbirler
İnciroğlu tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: İnciroğlu bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır, Teknik konularda departmanlar kurulmuş olup bu konuda bilgili personel istihdam edilmektedir.
İdari Tedbirler
İnciroğlu tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler:
İnciroğlu çalışanları, bayi ve yetkili servis çalışanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. İnciroğlu’nun yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir. İnciroğlu bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, İnciroğlu tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir. İnciroğlu bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Bilgi Güvenliği Komiteleri tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık oluşturulmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir. İnciroğlu ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığa yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

İnciroğlu, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz kişiler tarafından açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını, İnciroğlu sistemleri nezdinde veri sızıntıları olmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için; korunacak verinin sınıfı, niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Teknik Tedbirler
İnciroğlu tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. İnciroğlu bünyesindeki her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır. İnciroğlu’nun iç işleyişi gereğince alınan teknik önlemler ilgili kullanıcılara raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. Virüs koruma sistemleri, veri açığı güvenlikleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır. Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir. Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm bilgi sistemleri, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

İdari Tedbirler
Çalışanlar, bayi ve yetkili servislerde özellikle kişisel veri işleyen ilgili kullanıcılar ve tüm personel, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak idari tedbirler konusunda eğitilmektedir. İnciroğlu bünyesindeki her bir bölüm özelinde, kişisel veri işleme süreçleri dikkate alınarak hukuki uyum, şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri uygulanmaktadır. İnciroğlu ile çalışanlar arasında imzalanan sözleşmelerde hukuka uygun kişisel veri işleme faaliyetinin kapsamı anlatılmakta ve bu hususlara uygun davranılacağına dair taahhütler bulunmaktadır.


KİŞİSEL VERİ İLGİLİSİNİN TALEPLERİNİN KARŞILANMASI USULÜ;

6698 sayılı KVK Kanunu Madde 13/1gereğince; ilgili kişi bu kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini yazılı olarak veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. KVK Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.
Başvuruda dikkat edilecek hususlar;
* Kişisel veri sahibi olan ilgilinin kimliğini tespit edici gerekli bilgiler,
* 6698 sayılı yasanın 11. maddesinde belirtilen hangi hakkının kullanımına dair bilgiler
açıkça belirtilmek suretiyle aşağıda belirtilen şekillerde şirketimize bildirilmesi halinde talebiniz hızlı bir şekilde cevaplandırılacaktır.

Başvuru usulü;

KVK Kanunu Madde 11’debelirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;

http://www.inciroglu.com.tr adresinden erişebileceğiniz başvuru formu doldurularak, formun imzalı bir nüshasını “Ankara Yolu Osman Kavuncu Bulvarı İnciroğlu BMW İkiz Plaza No:593-595 Melikgazi/Kayseri” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya aynı formu bilgi.islem@inciroglu.com.tradresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Yukarıda belirlenen usuller ve KVK kurulunca belirlenecek diğer yöntemler haricindeki usule aykırı başvurular ve talepler veri güvenliğinin sağlanması amacıyla şirketimizce dikkate alınmayacaktır.

© İNCİROĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. ve İNCİROĞLU SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ (Veri Sorumlusu)

Anbar Mah. Osman Kavuncu Bulv. No: 540 Melikgazi Kayseri
info@inciroglu.com.tr

© 2022 inciroglu.com.tr Tüm hakları saklıdır.